Informace & tipy

Informace a zajímavosti z logistiky a spedice
Co se skrývá pod zkratkou ADR?
12. 4. 2018

Co se skrývá pod zkratkou ADR?

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů a tedy i ke vzniku dohody ADR, která byla přijata v Ženevě 30. září 1957. ČSSR k ní přistoupila v roce 1987 a Česká republika poté přijala dohodu s účinností od 1. ledna 1993.
Úplné znění dohody je možné nalézt na stránkách Ministerstva dopravy.
 

Smyslem dohody ADR je tedy definovat podmínky přepravy nebezpečného nákladu za účelem omezit rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, příjmem, manipulací a uložením těchto věcí.

Dohoda ADR sjednocuje podmínky jednak pro zařazení nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavky na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavky na vozidla a jejich vybavení, požadavky na příslušné průvodní doklady a také požadavky na samotné řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich školení a požadavky na bezpečnostní poradce.

 

V příručce k dohodě ADR je přesný popis toho kdy, v jakém množství a za jakých podmínek lze přepravovat nebezpečné věci. Řidič podle ADR obdrží na nakládce písemné pokyny pro řidiče (pro případ nehody), kde je přesně popsáno, jak se má v takové situaci zachovat.

 

Co je to nebezpečné zboží?

Pojem nebezpečné zboží (případně ADR) označuje věci, které byly vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohroženo zdraví a bezpečnost osob, majetku, ale také životního prostředí.

Mezi nebezpečné vlastnosti patří například hořlavost, výbušnost, uvolňování a tlak plynů, žíravost, toxicita - jedovatost, samovolná reakce, radioaktivita, oxidace, infekčnost, rakovinotvornost a další.

 

Třídy nebezpečných věcí dle dohody ADR

ADR zboží rozděluje podle povahy do 9 tříd (Kemlerův kód):

 • - třída 1: Výbušné látky a předměty
 • - třída 2.1: Plyny
 • - třída 2.2: Plyny nezápalné a nejedovaté
 • - třída 2.3: Plyny jedovaté
 • - třída 3: Hořlavé kapaliny
 • - třída 4.1: Hořlavé tuhé látky
 • - třída 4.2: Samozápalné látky
 • - třída 4.3: Látky, ve styku s vodou vyvolávající hořlavé plyny
 • - třída 5.1: Látky podporující hoření
 • - třída 5.2: Organické peroxidy
 • - třída 6.1: Toxické látky
 • - třída 6.2: Infekční látky
 • - třída 7: Radioaktivní látky
 • - třída 8: Žíravé látky
 • - třída 9: Jiné nebezpečné látky a předměty

 

Dokumenty povinné pro přepravu ADR

Přepravní doklad - obsahuje předepsané údaje jako například pojmenování a identifikační číslo látky (UN kód), technický název látky, čísla vzorů bezpečnostních značek, obalovou skupinu, kód omezení pro tunely a další. Všechny údaje musí být v jazyce toho, kdo je odesílá. Pokud se jedná o mezinárodní dopravu a není-li jazykem angličtina, němčina nebo francouzština, musí být tyto údaje vyplněny také v těchto jazycích.
 

Písemné pokyny podle ADR - přepravní doklad musí být vždy v kabině řidiče a musí být napsán v jazyce, kterému rozumí řidič. Pokyny pro případ nehody jsou stejné pro všechny členské státy a zajišťuje je dopravce.
 

Další dokumenty pro ADR jsou například osvědčení o schválení vozidla a osvědčení o školení řidiče.

Co musíte udělat, pokud chcete poslat zásilku obsahující nebezpečné zboží?

Pokud potřebujete transportovat ADR zásilku, je nutné, aby byla připravena v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečným zbožím. Zásilka musí být správně zabalena, označena a musí být doprovázena předepsanými doklady (DGS, MSDS).

 

Společnost Multimex běžně nepřepravuje ve svém systému zboží 1., 6. a 7. třídy. Ostatní nebezpečné zboží přepravujeme s omezeními u různých produktů a za určitých podmínek.

Co o nás řekli klienti

Reference